தமிழ்நாடு வணிகர்களுக்கு தங்ககளின் தொழிலை எந்த விதமான இடையூறுகளும் இல்லாமல் வளர்ச்சியை நோக்கி மேம்படுத்துவதற்கான சாதகமான சூழலை உருவாக்கி தருவதே எங்களின் நோக்கம்!


ஒன்றுபடுவோம் உயர்வோம் !! வணிகம் வளர்ப்போம் வணிகம் காப்போம் !

சமீபத்திய பொருட்கள்